فرم ارزشيابي رضايت مشتريان

 

مشتری گرامی، شرکت کشتیرانی دریای خزر برآن است تا با دریافت نظرات سازنده شما در خصوص خدمات، با برنامه ریزی بهبود فرآیند ها را در جهت کسب رضایت شما فراهم سازد . شما می توانید با پر کردن فرم الکترونیک ذیل در کمتر از یک دقیقه و تکمیل آن ما را مطلع سازید.

1 - مشخصات مربوط به قرارداد و مشتري
نام شركت:
  *
شماره تلفن:
  *
شماره نمابر:
  *
آدرس پست الکترونیک:
  *
2- مدت ارتباط تجاري با کشتیرانی دریاي خزر :
مدت ارتباط:
  *
3- نقطه نظرات مشتري:
آیا خدمات کشتیرانی دریاي خزربراي شما رضایت بخش بوده است:
بلی
خیر
  *
نحوه معرفی کشتی:
  *
زمان رسیدن کشتی به بندر بارگیري:
  *
مدت زمان حمل کالا از مبدا تا مقصد:
  *
صدور اسناد و مدارك حمل:
  *
اطلاع رسانی:
  *
تکریم ارباب رجوع:
  *
سایر موارد:
  *
4 علاوه بر خدمات جاري، مایل به دریافت چه نوع خدمات دیگري از کشتیرانی دریاي خزر میباشید:
  *
5 – پیشنهادات / انتقادات:
* تکمیل فیلدهای ستاره دار جهت ارسال فرم الزامی است.

شما در این صفحه هستید : صفحه اصلی